Digwyddiadau

Ail Symudiad

TOCYNNAU AR GAEL / TICKETS AVAILABLE AT:
Siop y Pentan, Caerfyrddin

NEU / OR

Menter Gorllewin Sir Gâr, Yr Atom, 16-18 Stryd y Brenin, King St, Caerfyrddin / Carmarthen SA31 1BN
0300 323 1848

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol

Cleif Harpwood a Geraint Cynan

Perthyn

Fest Noz yn Rhydaman

Fest Noz Poster

Nos Fawrth Mai 2ail, 7pm – 10pm. Clwb Rygbi Rhydaman

Ar nos Fawrth Mai yr 2ail bydd criw o ddisgyblion ifanc o ysgol uwchradd yn Llydaw yn dod draw i'r Clwb Rygbi yn Rhydaman i gyd-ddawnsio a chyd-rannu eu dawnsfeydd traddodiadol gyda rhai o ddawnswyr Pen-Rhyd, Rhydaman. Fel rhyw fath o 'swap shop' dawnsio gwerin os y mynnwch!. Bydd cyfle i'r gynnulleidfa ymuno mewn Fest Noz Lydewig ar ddiwedd y noson. Bydd yr elw o'r noson yn mynd tuag at Gronfa Andrew Pwmps.

Mae'r Fest Noz wedi ei wreiddio yn ddwfn yn nhraddodiad gwerin Llydaw. Mae'r dawnsfeydd yn symudiadau syml gan amlaf ac undod yw'r nod. Yn ddigwyddiadau poblogaidd iawn, daw teuluoedd cyfan i'r fest noz. Gwelir henoed yn ddawnsio gyda'u hwyrion a'u hwyresau i ddathlu eu bod hwythau hefyd "yma o hyd!" Yn y pendraw, ffordd o ddathlu hunaniaeth a diwylliant yw fest noz i'r Llydawyr.

Deuawd lleisiol- a cappella- neu un neu ddau offeryn acwstig sy'n darparu'r gerddoriaeth gan amlaf. Mae'n bosib creu fest noz unrhyw le gan nad oes angen system sain na llwyfan. Yn ogystal â'r dawnsio, mae'r dathlu yn cynnwys bwyta krampouez (crempog) ac yfed sudd afal neu chistr (seidr) rhwng dawnsfeydd.

Dymuniad disgyblion ysgol uwchradd Lise Diwan yw cael rhannu naws y fest noz gyda'u cefndryd a'u cyfneitherod Celtaidd yng Nghymru. Eu gobaith yw cael dysgu ambell i ddawns draddodiadaol o Gymru hefyd! Bydd dawnswyr talentog Pen-Rhyd yn arddangos eu dawnsfeydd arbennig hwythau ar y noson

Lise Diwan yw'r unig ysgol uwchradd Lydaweg ei hiaith yn y byd. Mae cael addysg trwy gyfrwng y Lydaweg yn frwydr barhaol yn Llydaw. Mae disgyblion yr ysgol hon yn cael eu holl wersi yn Llydaweg ond yn dal i orfod sefyll eu prif arholiadau yn Ffrangeg. Bydd teithio i Gymru yn gyfle iddynt gael blas ar sefyllfa tra gwahanol.

Bydd y disgyblion yn dod â sawl "bilig" dros y mor. "Bilig" yw'r teclyn a ddefnyddir i baratoi a choginio crempog Llydewig. Bydd cyfle i flasu crempogau ar y noson.

Does dim tâl mynediad ond bydd cyfle i bawb gyfrannu at Gronfa Andrew Pwmps drwy brynu raffl ar y noson. Mae’r bobl ifanc o Lydaw yn gwybod am Gronfa Andrew Pwmps. Mae'r ffaith eu bod yn cymryd rhan mewn digwyddiad fydd yn codi arian at y gronfa yn rhoi hwb ychwanegol iddynt wrth baratoi.Maen nhw’n edrych ymlaen at gyfarfod plant a phobl ifanc Dyffryn Aman a Thywi. Byddwn yn cyd-ddatlhu a chyd-rannu ein dawnsfeydd gyda chi ar nos Fawrth Mai 2ail am 7 hyd at 10 o'r gloch yng Nghlwb Rygbi Rhydaman. Dewch i joio-dewch yn llu!

Dawns y Gwanwyn

Spring Poster

Cyfarfod Blynyddol:

Nos Fercher 1af o Chwefror, 2017 am 7.30pm – Tafarn y Cottage, Pentrefelin, Llandeilo.

info@cronfaandrewpwmps.cymru

Canu Carolau:

Diolch i’r criw fu’n canu carolau. Codwyd dros £230.00.

Noson Nostalgia:

Diolch i bawb am gefnogi. Trwy eich cefnogaeth fe godwyd £4,700.00.

Poster